Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.
 
  • MERANIE hluku v životnom a v pracovnom prostredí vykonávame v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky, ktoré určuje najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny hluku vo vonkajších a vnútorných priestoroch životného prostredia a najvyššie prípustné hodnoty hlukovej expozície pre pracovné prostredie.
  • HLUKOVÉ ŠTÚDIE  pre stavebné konanie, realizačné projekty, kolaudačné konania a sťažnosti.
  • TECHNICKÉ MERANIE, stavebná akustika, doba dozvuku, nepriezvučnosť stavebných konštrukcií
  • MERANIE a hodnotenie vykonávame na základe  Osvedčenia o odbornej spôsobilosti č. OLP /1395/2007 zo dňa 29.3.2007, vydaného Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava,  podľa §5 ods.6 písm. k) zákona č.126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve.(odborne spôsobilá osoba zapísaná v Registri odborne spôsobilých osôb ÚVZ SR: http://www.uvzsr.sk, pod por.č. 101-č.osv.OLP/1395/2007)
  •  MERANIE uskutočňujeme meracou technikou NORSONIC AS, Nórsko, Zvukomer / analyzátor v reálnom čase Nor-118. Uvedená meracia technika spĺňa požiadavky STN EN  60651:2001 Zvukomery a STN EN 60804:2002 Integrujúce - priemerujúce zvukomery pre triedu presnosti 1. Podľa týchto noriem spĺňajú zároveň požiadavky pre triedu presnosti 1, v súlade s STN 61672-1: Elektroakustika. Zvukomery. Časť 1: Technické požiadavky.
 

Kontakt

DIAGNOSTIKA - Zdeněk Kunhart
Nová Kolónia 379
013 25 Stráňavy
Tel.: 041 59 66 167
Mobil: +421 902 355 596

Email:kunhart@centrum.sk